Sökün Gümrük
HİZMETLERİMİZ

GÜMRÜK İŞLEMLERİ HİZMETİ (İthalat, İhracat, Transit Aktarma, Antrepo vb. Hizmetler)

İHRACAT İŞLEMLERİ
İhraç konusu emtianın G.T.I.P belirlenmesi.
İhracat konusu emtia ile ilgili vesaiklerin sevk ve temini.
İhracat konusu emtia ile ilgili ön müsaadeleri almak.
İhracatçı Birliği Üyelik kaydı ve Beyanname tasdiki.
T.C.G.B. yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti.
ATR, EUR 1, FORM A, MENŞE tasdiki.
Varsa telafi edici verginin hesaplanması ve yatırılması.
Beyannamenin kapatılarak İhracatçı nüshasının alımı ve teslimi.
Geçici kabul ile ilgili ayniyat tanzimi ve onaylanması.
İhracat konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmet.
İhracat konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması.


İTHALAT İŞLEMLERİ
İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.I.P belirlenmesi. İthalat konusu eşyanın küşadı ve tespitinin yapılması.
T.C.G.B. yazılımı, onayı, muayenesi, tespitinin yapılması.
Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
Vergi, resim, harç, fon, ceza v.b. hesaplanması ve yatırılması.
ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak
Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
İthalat konusu her tür danışmanlık ve lojistik hizmetler.
Aktarma ve transit işlemleri
ATA KARNELİ ithalat işlemleri
Depo olarak yatırılan nakit, teminatın çözümü işlemleri.
Kontrol belgesi, TSE belgesi sevk temini işlemleri.
İthalat konusu eşyanın isteğe bağlı olarak sigortalanması


TRANSİT
Yurt İçi (T2) Transit İşlemleri Yurt Dışı (T1) Transit işlemleri Antrepo /özet Beyan Transit İşlemleri Tır Karnesi Transit Hizmetleri


GÜMRÜKLEME
Gümrük müşavirliği deneyim, sorumluluk, bilgi ve güven gerektiren, yürürlükte bulunan mevzuat, kanunlar ve bağlı yönetmeliklere göre karşılanacak sorunları, izlenmesi gerektiren prosedürler , alınması gereken izin belgeleri uygulanacak strateji için en önemli kurum gümrük müşavirliğidir. Bu sebeple Kuğu gümrük müşavirliği mevzuat takibi ile sektörlere göre değişiklikleri müşterilerini haberdar eder. Gümrük Müdürlükleri ile entegre çalışan EDİ sistemi ile beyanname tescil işlemleri şirket merkezinde gerçekleştiriliyor. İhracat işlemlerinin hızlı etkin bir şekilde yapılabilmesi için ihracat birlik onayı e-birlik projesi kapsamında şirketimizden yapılmaktadır. İnteaktif gümrüçüklük çağına giren şirketimiz günlük ithalat ve ihracat işlemlerinin takipini ve raporlarını müşterilerine elektronik ortamda ulaştırmaktadır.


ANTREPO
Antrepoda eşyaların; araçlardan inddirilmesi, araçlara yüklenmesi, istiflemesi gibi hizmetlerin yapılmasına yönelik gerekli ekipman donamına sahip olup eşyaların çağdaş koşullarda depolanması için teknopest cihazları ile donatılmıştır.
Eşya antrepoya geldiği andan itibaren yükleme ve boşaltma dahil olmak üzere tüm risklere karşı %100 sigorta güvencesindedir.
Antrepolarda Kamera sistemi ve 24 saat profesyonel ekip tarafından güvenlik hizmeti ile yangın alarm sistemi bulunmaktadır.
Müşterilerimizin millileşmiş malları ve Serbest dolaşımdaki mallarınn depolanması için Serbest antrepolarda yükleme boşaltma ve elleçme hizmetleri verilmektedir.


Sökün Gümrük

DIŞ TİCARET MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanması zorunlu mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir. 4458 sayılı gümrük kanununun 5. maddesine göre “Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.' Aynı kanunun 225. maddesine göre: “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.'. Gümrük kanununun verdiği yetki ile gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.


İTHALAT
Ordino alımı
İthalat evraklarının firmadan alımı
G.T.İ.P. tesbiti
Maliyet hesaplaması ve firmaya sunumu
Sigorta ve gerekli banka işlemlerinin takibi
Gümrük beyannamesi yazılımı ve işlemlerin takibi
Gümrükleme işlemi biten eşyanın teslimi
Söz konusu eşya ile ilgili evrakların (ardiye, ordino, vergi vb. makbuzların firmaya teslimi) Gümrükleme işlemleri tamamen elektronik olarak yapılmakta olup, bilgi ve belgeler tamamlandığında ofisten gümrük müdürlüğüne internet ortamında online bağlı olan bilgisayar sistemimiz ile gümrük beyannamesi tescil edilerek tescil numarası alınır. Tescil edilen beyanname, kendi alanında deneyimli olan personellerimiz tarafından gümrük müdürlüğünde işlemleri en kısa sürede tamamlanarak malların müşteriye iletilmesi hususunda ilgili işlemlere başlanır.

İHRACAT
Gümrük G.T.İ.P'lerinin tespit edilmesi.
Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine kayıt işlemlerinin yaptırılması.
İhracat rejiminde ve yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadelerinin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin(Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR, EUR1, ve Menşei şahadetnamesi ülke durumuna göre Konsolosluk tastık işlemleri) yapılması.
Şirketin talebi doğrultusunda, yapılacak ihracatın satış şartlarına göre gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerinin banka veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalinin sağlanması.
Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi, ilgili gümrükten kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespitinin yapılması, araçlara yüklenmesi.
Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanması.
Şirketin talebi doğrultusunda, eşyanın beraberinde gidecek vesaikin nakliyeci firmaya teslim edilmesi.
Eşyaların yurt dışı edilmesinden ve gümrükçe bilgisayar ortamında teyit alındıktan sonra beyannamenin kapatılması,
Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin mükellef nüshasının müşteriye teslim edilmesi.
Geçici ihracat işlemlerinin yapılması.
İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması.

TRANSİT TİCARET
Yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden ya da antrepolardan satın alınan malın, Türkiye üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik gerçek veya tüzel kişilere ya da antrepolara satılmasına denir. Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca transit ticaretinin herhangi bir sebeple uygun görülmedi mallar transit ticarete konu olamaz. İthalatın ve ihracatın yasaklandığı ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler veya antrepolarla da transit ticaret yapılamaz. Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak; ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilemez.

Sökün Gümrük

GTİP HİZMETİ

GTİP HİZMETİ

Sökün Gümrük

DEPOLAMA VE NAKLİYE HİZMETLERİ


Sökün Gümrük

PROJE VE TEŞVİK HİZMETLERİ

Tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesidir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete birçok hususlarda avantajlar sağlar. Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır.

Sökün Gümrük

BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

Sökün Gümrük

TEMİNAT VE TAAHHÜT İŞLEMLERİ

Sökün Gümrük